http://www.mineral.cz - nejstarší CZ/SK stránky plné informací o nerostech a minerálech
 Burzy Inzerce Prodej Poradna Články Download Galerie Databáze Muzeum RockShop Nerosty.cz Dětem LogIn Zobrazit hlavní stránku    TOPlist
  Malý atlas nerostů obrázek
minerál:
  MinColl*Studio obrázek

Vývoj SW pro evidenci sbírky je prakticky dokončen.

  Kalendář obrázek
BURZY DNES
Dnes o žádné burze nevím!
Ty ano? Přidej ji!
BURZY - TĚŠME SE!
14.04.Prešov
22.09.Vyber nebo zadej obec
Něco chybí? Pořadatelé nedodali termín.
Víš o nějaké ? Přidej ji !
Všechny burzy (2)
VÝSTAVY
Víš o nějaké ? Přidej ji !
PŘEDNÁŠKY
Víš o nějaké ? Přidej ji !
Kalendář
i pro Vaši stránku
  Z čtenářské galerie obrázek
náhodný obrázek
achat


achat -


Kategorie:
Minerály
Galerie:
mineraly
Vystavil:
alsanek
  Ikonky pro web obrázek
Chceš mít na své stránce některou naši ikonu?

Mineral.cz - specializovaný server s mnoha informacemi ze světa minerálů.
Muzeum - povídání nejen o minerálech a historii jejich dobývání.
RockShop - specializovaný obchod s minerály z celého světa
Použij tento zdrojovy kód.
  Návštěvnost obrázek
Celkem11126748
Březen120849
Dnes1318
IP:
  Vyhledávání obrázek
Google

www mineral.cz
  Autorská práva obrázek

Tyto stránky jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Práva k jednotlivým příspěvkům či obrázkům patří jejich autorům nebo provozovateli tohoto serveru.

Rotující logo serveru.
minera.cz odrážka Přírodní skla
Vydáno dne 12. 02. 2008 (16233 přečtení)

Studium terestrických i kosmických sklovitých materiálů se výrazně rozvíjí v posledních třiceti letech. Potřebu tohoto výzkumu podpořilo i několik mezinárodních konferencí, z nichž první pod názvem: Sklo v planetárních a geologických jevech se konala v New Yorku v roce 1983.

Výskyty sklovité hmoty v přírodě byly, do té doby, pokládány většinou badatelů (Spencer 1939, Rost 1966 a další) spíše za výjimečné. Vycházelo se při tom z toho, že vznik skel vyžaduje specifické tlakové a teplotní podmínky, a ty že jsou poměrně řídké. Ukázalo se, že skutečnost je jiná. Překonán byl i názor, že sklo je produktem tavení s následným prudkým chlazením neumožňujícím krystalizaci. Ke vzniku skel dochází i při tlakových deformacích, nebo fugacitou (zplynováním pevné fáze během exploze a jejím následným utuhnutím). Nejednotnost badatelů je již v základních definicích skla a sklotvornosti. Vychází se hlavně z poznatků o kyselých vulkanických a křemenných antropogenních („syntetických“) sklech.

obrázek obsidian

obsidian - lomová plocha

Často se dosud tradují dvě další nepřesnosti. Jednak, že se skla dělí na přírodní a syntetická. A potom, že sklo je metastabilní látkový stav pro který je charakteristická spontánní krystalizace (odskelnění), ke které dochází v normálních teplotně-tlakových podmínkách s časem, a nebo během speciální temperace. Na nesnáze s definicí pojmu skla upozorňuje Bouška a kol. 1987: „jsou skla považována za přechlazené kapaliny, které v důsledku vysoké viskozity nemohou krystalizovat. … mohou též vznikat kondenzací par na chladné podložce, slínováním gelu, amorfizací krystalických látek účinkem jaderného záření, nárazovou vlnou a dalšími procesy. … badatelé proto definují sklo jako pevnou amorfní látku bez ohledu na historii vzniku … problémem zůstává určení amorfního stavu látek, neboť hranice mezi krystalickou a nekrystalickou látkou není ostrá.“

Dovolím si na tomto místě tvrdit, že veškeré hmoty se kterými se setkáváme na naší planetě i v okolním vesmíru, jsou svým složením i původem přírodní. Antropogenní technologické produkty, mezi které tzv. syntetická skla bezesporu patří, byly velmi trefně sumárně označeny jako „technolity“ Gregerová 2003 a jsou součástí ostatních přírodních materiálů.

Co se týče nestability skelných fází, zdá se, že existuje jistá hranice do které platí teorie metastability. Hranice zatím ještě není přesně vymezena. Jde o podmínky vzniku skel, která je možno velmi obecně rozdělit na měkká a tvrdá (toto členění nesouvisí s technologickou hantýrkou pro antropogenní tavená křemenná skla). Měkká skla vznikají při podmínkách přirozených – tedy v rámci, pro zemskou kůru, běžných teplotách a tlacích. Zvlášť na některých vulkanitech nacházíme hezké přechody mezi skelnou a krystalickými fázemi. S nedokonale protavenými partiemi se zase setkáváme u fulguritů. Příklady odskelnění jsou známé z antropogenních skel.

Tvrdá skla vznikají za podmínek výrazně extrémních. Kde je přesná hranice mezi nestabilním a stabilním stavem skelné fáze není ještě experimentálně ověřeno. Nicméně je jasné, že k extrémním podmínkám dochází např. při atomovém výbuchu (skla popsaná z atomových zkušebních výbuchů Schwartz et.al 1983), nebo při explozích po dopadu kosmických těles na zemský povrch (tektity).

Zařazení skel do krystalizační řady

Podle stupně krystalizace můžeme rozlišit hmoty:

 • A) Hrubě krystalické – např. pegmatity
 • B) Středně krystalické – většina magmatitů a krystalických metamorfitů
 • C) Jemně až kryptokrystalické – jen některé žilné horniny (felzity), dále metamorfity a část chemogenních a jílovitých sedimentů, dále sem patří silicity, acháty, jaspisy – jde o materiály kde nestačila klasická struktura vzniknout a kde jsou povlovné přechody.
 • D) Metamiktní minerály – mají zvláštní postavení mezi krystalovými látkami, koloidy a sklem, nemají krystalové struktury a jsou tak vymezeny proti ostatním sloučeninám v přírodě. E) Koloidní nekrystalické látky – mají často vazbu na organické sloučeniny, nebo se organika chová jako inhibitor při jejich vzniku – patří sem např. některé opálové hmoty.
 • F) Sklovité hmoty bez pevné krystalové struktury, odpovídající Zachariasenově teorii o neuspořádané mřížce, patří sem vulkanická skla, dále nejrůznější strusky i křemičitá skla vyráběná člověkem. Tyto hmoty jsou metastabilní, s časem dochází k jejich rekrystalizaci.
 • G) Tvrdá stabilní skla jejich vznik lze označit jako extrémní – tektity a impaktity, i některá skla zjištěná dosud pouze v kosmu (např. síra a sírou bohatá skla zjištěná na Jupiterových měsících Gradie a kol. 1983) a konečně tvrdá uměle vyrobená skla např. na bázi oxidu hliníku.

Současný badatelský zájem je zaměřen hlavně na skla meteoritická, měsíční Cimbálníková a kol. 1981 a na tektity Turnovec 1980. Z terestrických, v přírodě se běžně vyskytujících, jsou pak studována hlavně skla kyselá (rhyolitová, která mají hospodářský význam), méně už bazické produkty vulkanitů Bouška a kol. 1987. Ostatní druhy (skla v olivinických koulích, kontaktních metamorfitech, na kontaktních smykových plochách u sesuvů a další) byly donedávna Konta J. 1987 (2. International Conf. On natural Glasses, Praha) popisovány jen okrajově, i když jejich zastoupení v přírodě je poměrně hojné.

Průmyslový význam mají antropogení skla vyráběná průmyslově, ať již křemenná, korundová, nebo tavené čediče. Z přírodních pak vulkanická skla – expandovaný perlit, taviva nahrazující živec v keramických hmotách, a konečně i některé metamiktní minerály. Využití tektitů a obsidiánu jako ozdobného kamene pro výrobu šperků, bižuterie a galanterních doplňků, je sice zajímavé, ale zcela okrajové. Připomenout si zaslouží proto, že na Slovensku jsou zajímavé výskyty, pro šperkovou výrobu použitelného obsidiánu v okolí Viniček Illášová a Turnovec 2003.

obrázek oblackovy obsidian

tzv. obláčkový obsidian

K rekrystalizaci respektive odskelňování, vytvářením krystalických jader, dochází jen u skel, která bychom mohli označovat jako měkká. Jsou to taková, která vznikala za relativně přirozených podmínek. Jako příklad lze uvést výlevy lávy – dojde k uvolnění tlaku a rychlému chladnutí vodou při podmořských výlevech, nebo vzduchem u těch pozemských. Tvrdá skla, tedy taková jejichž vznik byl ovlivněn skutečně extrémními podmínkami, jsou v přírodních podmínkách prakticky stabilní (naleptávání povrchu tektitů není rekrystalizace).

Musím krátce zmínit i antropogení skla a sklovité strusky, jejich výskyty v přírodě jsou dnes samozřejmostí Turnovec 2004 – ta nejběžnější křemičitá jsou doplněna tvrdými materiály na bázi kysličníku hlinitého, ale i dalších kysličníků, jde o druhou generaci mikrokrystalických slinováním vytvářených vysoce odolných (mechanicky i žárovzdorně) hmot. Tím ale výčet zdaleka nekončí, se skly se setkáváme ve vypálených žárovzdorných, keramických, hmotách, porcelánu a některých brusných nástrojích a materiálech Turnovec 1984. Sklokeramika je dokonce technický název. Skelné fáze v keramice jsou anortitového, mullitového, nebo spinelového složení. Podobný charakter mají skelné fáze v kontaktně metamorfovaných horninách Fediuk 1987.

My máme většinou představu skla spojenu s křemennými skly (ať už antropogenními, nebo terestrickými), škála je ale podstatně širší. Jen namátkou lze uvést skla oxidová, boritá, fluoridová a kovová (vesměs vyráběná uměle). Studiem sklotvorných soustav prvků periodckého systému se zabýval Suchet (1971), jeho tabulku hlavních sklotvorných soustav níže uvádím:

Per.sloupce soustavySklotvorné soustavy dle Sucheta 1971
VI S, Se, (S-Se), (Se-Te), (S-Se-Te)
V-VI P-O, P-S, P-As, As-O,
As-S, (P-As)-Se, As-Se, As-(S-Se), As-Se, As-(S-Se), As-(Se-Te), As-(S-Te)
Sb-O, (As-Sb)-S, (As-Sb)-Se, (As-Bi)-Se, V-O
IV-VI Si-O, Si-Se, Ge-O, Ge-S, Ge-Se, Ge-(Se-Te), (Si-Pb)-O
IV-V-VI Si-P-Te, Si-As-Te, Si-Sb-S, Si-Sb-Se, Ge-P-S, Ge-P-Se, Ge-P-Te, Ge-As-S,
Ge-As-Se, Ge-As-Te, Ge-As-(S-Se), Ge-Sb-S, Ge-Sb-Se, Sn-As-Se
III-V-VI Ga-As-S, Ga-As-Se, In-As-Se, In-As-Se, Tl-As-S, Tl-As-Te, Tl-As-(S-Se),
>Tl-As-(Se-Te)
I-V-VI Cu-As-S, Cu-As-Se, Ag-As-S, Ag-As-Se, Au-As-S, Au-As-Se
IV-V-VI W-P-O, Mo-P-O, Mo-As-O, W-As-O
V-VI-VII As-S-Cl, As-S-Br, As-S-I, As-Se-I, As-Te-I
II-III-VI Ca-Al-O, Ca-Ga-O, (Mg-Ca)-Al-O
II-IV-V Cd-Ge-P, Cd-Ge-As
III-IV-VI Al-Ge-Se

Jak z tabulky vyplývá, prvky V. a VI. skupiny mohou tvořit skla poly- i jednoatomová. Zajímavá jedno- i více atomová jsou např. skla zjištěná na Jupiterových měsících Io a Amalthea, tvořená sírou, jejími sloučeninami nebo silikátová sírou obohacená (Grade et al. 1983).

Podle doby potřebné k jejich vzniku, rozlišuje O´Keefe 1984 skla:

 • 1) Fulguritová vznikající energií elektrického výboje při kontaktu blesku s horninou, nebo půdním pokryvem
 • 2) diaplektická vznikající šokovým tlakem během impaktu při dopadu kometky, nebo velkého meteoritu na povrch Země, Měsíce, či jiné planety
 • 3) impaktová skla vznikající termickým tavením hornin během impaktu
 • 4) tektity vznikající kondenzací par vytvořených při explozi během impaktu, jde o fugacitní selekci snadněji těkavých kysličníků (hlavně SiO2)
 • 5) vulkanická skla kyselá i bazická pozemská, měsíční i planetární

Autor také správně upozorňuje na vliv podmínek vzniku. Homogennější a také odolnější proti rekrystalizaci jsou skla, jejichž vznik je závislý na intensitě a délce trvání extrémních podmínek. O¨Keefe ve své klasifikaci neuvádí metamiktní nerosty a nověji popsaná skla. Při tom již Bergmann 1978 označuje metamiktní minerály za přechlazené kapaliny a že tedy jde o pravá skla (ostatně mají i skelný lesk a charakteristický lasturnatý lom). Vzhledem k tomu, že vznikaly za nejnižších teplot, jsou amorfně nestabilní, během žíhání, tavení a následného ochlazování rekrystalizují. V přírodních podmínkách byla popsána i skla diaplektického typu vzniklá během velkých sesuvů na smykových plochách, skla vznikající při lesních či jiných požárech a konečně skelné fáze známé z vypálených keramických hmot, vznikající při kontaktní metamorfoze a během vyhoření uhelných slojí.

obrázek indocinit

tektit - indočínit z Thajska

Rodina přírodních skel je velmi široká, a také jejich výskyt v přírodě, včetně okolního Vesmíru je podstatně větší než se původně předpokládalo. Na tuto skutečnost jsem si dovolil svou krátkou přednáškou upozornit. Výzkumy pokračují a brzy snad bude jednoznačně definováno postavení skla nejen v systému vývoje Země i její litosféry, ale i okolních planet.

Literatura:

Barnes V. E., Underwood J. R. (1976): New investigations of the Strewn field Libian desert glass and its Petrography; Earth and Planetary Science Letters, str. 117-122, Elsevier Scientific Publisching, Amsterdam
Bouška V. a kol. (1987): Přírodní skla; nakl. Academia, 264 str., Praha
Cimbálníková et. al (1981): Černyje stekla „Luny 24“ i ich proischoždenie, Sb. Korrelacia magma. porod …, str. 182-190, Nauka, Moskva
Fediuk F. (1987): The glass uf Bohemian porcellanites, Second international Conference on natural Glasses, str. 97-110, Universita Karlova Praha
Gregerová M. (2003): Technolitologie – současnost a perspektiva; Sb. Petrológia a jej aplikácie: súčasnosť a perspektívy, 16. septemeber 2003, Bratislava
Illášová L. a Turnovec I. (2003): Východoslovenské obsidiány a jejich využití, Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, r. 11, str. 150–152, Praha
Konta J. edit. (1987): Sec. Internat. Conf. On natural Glasses, 435 str., Karlova Universita, Praha
Rost R. (1963): Fulgurity – výtvory blesku; Vesmír, 43, str. 278, Praha
Rost R. (1972): Vltavíny a tektity, nakl. ČSAV, 241 str., Praha
Schwartz L. et.al (1983): Glass produced by underground nuclear exploisions, I.Conf. Glass in planetary and geol. phenomena, Alfred, NY, USA
Spencer L. J. (1939): Tektites and silica-glass; Mineral.Mag. 25, str. 425-448, New York Suchet (1971): Daltonides, Bertholides and inorganic glasses, J. Non-Crystal. Solids, 6, str. 370-392, Amsterdam
Turnovec I. (1980): Úložné poměry vltavínů na ložisku Ločenice v jižních Čechách. Přír. sborník Západomoravského muzea v Třebíči, 11, s. 265-272, Třebíč Turnovec I. (1984): Reakce korundových brusných zrn a pojiva během výpalu, Sklář a keramik, 34, 10, str. 298-299, Praha Turnovec I. (2004): Sklo v recentních sedimentech; Mineral XII, 2, str. 122-124, Brno

Adresa: Na Kamenci 1755, 511 01 TURNOV, ČRAutor: Ivan Turnovec | Komentářů: 0 | Okomentovat | odeslat informační mail vytisknout článek

  Internetové obchody obrázek
Náhodný výběr zboží z nabídky internetových obchodů.
  NEROSTY.CZobrázek
sádrovec
sádrovec
Sahara, Maroko

celestin
celestin
Sakoany, Madagaskar

malachit,šatukit
malachit,šatukit
Lubumbashi, Kongo

goethit
goethit
důl El Hammam, Maroko

ortoceras
ortoceras
oblast Erfoud-Rissani, Maroko

amonit
amonit
Nzala, Maroko

mookait,jaspis
mookait,jaspis

ametyst,koule
ametyst,koule

jantar,náramek
jantar,náramek

sodalit,přívěsek
sodalit,přívěsek

amonit,ortoceras
amonit,ortoceras

ametyst,drúza
ametyst,drúza
Minas Gerais, Brazílie

  RockShop.mineral.czobrázek
arzenopyrit,křemen
arzenopyrit,křemen
Yaogangxian, Čína
arzenopyrit
arzenopyrit
Yaogangxian, Čína
baryt
baryt
Sidi Ayed, Maroko
achát
achát
Minas Gerais, Brazílie
mlž, blíže neurčeno
mlž, blíže neurčeno
Sahara, Maroko
mlž, blíže neurčeno
mlž, blíže neurčeno
Sahara, Maroko
  Zdař bůh! obrázek
Přihlaš se / Login

Registrovaní návštěvníci smí vytvářet a spravovat obrazové vlastní galerie fotografií a mohou jim být zasílány informace o nových článcích.

Návštěvní kniha

Ankety

Pár slov o těchto stránkách

MINERAL.CZ je informační server nebo chcete-li "mineralogický portál" věnovaný všem, kteří stejně jako já podlehnuli třpytivé kráse kamenných pokladů matičky Přirody. První verze stránek vznikla na konci roku 1998, od roku 1999 jsou již provozovány na vlastní doméně. Najdete zde rozsáhlé databáze (známé minerály, termíny burz, zajímavé stráky ...), dobře fugující inzerci, diskusní stránky, mírně mrtvý chat, dnes již nekompletní rejstřík článků z časopisu Minerál, originální příspěvky a spoustu dalších informací.

Web byl od počátku koncipován jako prostor, otevřený aktivitám širokého okruhu sběratelů a tomu odpovídá i jeho obsah. Bez Vašich příspěvků budou tyto stránky chudé, pomozte mi s jejich zaplněním (to je apel hlavně na starší a zkušenější sběratele, kteří mají těm začínajícím jistě co říct)! Provozovatelům podobných stránek nabízím umístění jejich stránek do prostoru domény MINERAL.CZ zdarma. Vaše dotazy, připomínky a hlavně příspěvky posílejte na adresu .

Tyto stránky nepatří vydavatelům časopisu Minerál. Kontakt na vydavatele hledejte na této stránce: http://www.casopis-mineral.cz Odkaz je nutno zkopírovat do příkazového řádku prohlížeče.


Provozovatelem těchto stránek je - http://www.drasnar.mineral.cz ©1999- 2018  Jiří Drašnar validated by html validator (based on tidy)