X 

pyroxeny

www.mineral.cz - databáze minerálů


pyroxeny
pyroxeny FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

pyroxeny

chemické složení *křemičitany cca R2Si2O6
tvrdost od - do5.0 - 6.0
hustota od - do3.000 - 4.000
barvazelená, hnědá, šedá, černá
krystalická soustavajednoklonná, kosočtverečná
barva vrypu-
lomlasturnatý
lesk-
štěpnostdobrá (110)
popsalhistorický
v roce0
pyroxeny

popis minerálu: pyroxeny důležité horninotvorné minerály, chemicky, strukturně, morfologicky i geneticky blízce příbuzné amfibolům s obecným vzorcem R2Si2O6, kde R= Mg,Fe,Ca,Al, Na,Li aj. Tvoří izomorfní skupinu inosilikátů s dvojčlánkovými řetězci tetraedrů, která se podle krystalové souměrnosti dělí takto: 1) klinopyroxeny s pěti řadami (klinoenstatitová, diopsidová, jadeitová, augitová a spodumenová) 2) ortopyroxeny s řadou enstatitovou (izomorfní směsi MgSiO3 a FeSiO3, někdy s menšími podíly Mn, bez Ca a Al) Ortopyroxeny vznikají z klinopyroxenů zdvojčatěním prostorové mřížky podle (100). Je také známo orientované prorůstání jednoklonných a kosočtverečných pyroxenů. Obě skupiny jsou mnohými vlastnostmi velmi příbuzné. Chemicky jde nezřídka o jednoduché metasilikáty dvojmocných prvků, k nimž někdy přistupují také Al a Ti. Hlavním poznávacím znakem pyroxenů je kromě krystalového tvaru úhel štěpných trhlin podle {110} o velikosti 87o30Ý. Jejich štěpnost je však méně dokonalá než u amfibolů. Mají poměrně silný lom světla, střední dvojlom a obyčejně jen slabý pleochroismus. T=5-6, h=3-4. K nejdůležitějším klinopyroxenům patří: diopsid, hedenbergit, jadeit, egirín, augit, fassait a spodumen, k hlavním zástupcům ortopyroxenů patří enstatit, bronzit a hypersten. Název z řečtiny.


klasifikace - Strunz (

pyroxenyLOKALITY

V přírodě vznikly hlavě vykrystalizováním z magmatu, také z hydrotermálních roztoků a pneumatolyticky.
Pyroxeny jsou důležitými součástmi hornin, často jsou charakteristické pro horniny magmatické, jiné zase pro krystalické břidlice, nebo pro kontaktní horniny.
Poměrně vzácně se vyskytují narostlé na stěnách trhlin v horninách.
Vyskytují se zvláště v gabrech, noritech a v horninách olivinických, obyčejně augity v diabasech a čedičích, akmit a egirín ve znělcích, diopsidy v horninách bohatších kysličníkem křemičitým a s hedenbergitem a jeffersonitem v takzvaných skarnech, spodumen je typický pro pegmatity bohaté lithiem.
Alkalické pyroxeny jsou typické pro horniny nefelinické a leucitické, jadeit je obsažen v metamorfovaných zásaditých horninách.
diopsid je velmi hojný v kontaktních vápencích.


pyroxenyLITERATURA

(1) Svoboda a kol.(1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 2.sv., Academia Praha, s.305.
(2) Ježek (1932): Mineralogie, nákl. ústř. nakl. a knih. učitel. českosl., Praha, s.986-987.
(3) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.436.