X 

slídy

www.mineral.cz - databáze minerálů


slídy
slídy FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chemické složení *skupina vrstevnatých křemičitanů
tvrdost od - do3.5 - 4.0
hustota od - do
barvabílá, růžová, červená, zelená, hnědá, šedá, černá
krystalická soustavapřevážně jednoklonná
barva vrypusvětlá
lom-
leskperleťový
štěpnostvýtečná podle (001)
popsal
v roce0
slídy

popis minerálu: slídy velice rozšířená, důležitá a prakticky významná a řadou vlastností dobře charakterizovaná řada vesměs jednoklonných vrstevnatých křemičitanů, které jsou běžnými součástmi většiny druhů hornin. Morfologicky jsou vesměs shodné s tvary šesterečnými nebo klencovými. Jejich krystaly jsou buď jednoduché tabulky s převládající bází, nebo sloupce omezené plochami {110} a {010}. Často bývají zdvojčatělé podle {001}, tj. podle slídového zákona. Vynikají vůbec nejdokonalejší známou štěpností podle {001} a jejich štěpné lupeny jsou pružné, na plochách spodových se dají nárazem vyvolat nárazové trhliny a tlakem trhliny tlakové. Tyto trhliny mají povahu kluzných ploch. T=3.5-4. Mají celou řadu sblížených optických vlastností, především: dvojosý osní obrazec, silný negativní dvojlom a úhel optických os v rozmezí 0-120 stupňů. U tmavých slíd je tento úhel sblížen k 0 stupňů, u světlých je značně veliký. Podle optické orientace rozeznáváme slídy prvého řádu s rovinou optických os rovnoběžnou s osou b (například muskovit, lepidolt, margarit) a slídy druhého řádu s rovinou optických os rovnoběžnou s osou a (např. biotit, lepidomelan, flogopit, cinvaldit aj.). Je-li na destičce podle {001} postranní omezení a je-li možno morfologicky rozeznat hrany s klinopinakoidem {010} od hran s prizmatem {110}, jsou slídy prvního řádu ty, u nichž je rovina optických os kolmá na hranu (010)(001), druhého řádu slídy s rovinou optických os rovnoběžnou s touto hranou (010)(001). I u zcela nepravidelně omezených destiček se můžeme dobře orientovat podle nárazových trhlin, neboť nejvýznamnější hlavní trhlina má směr rovnoběžný s (010). Slídy jsou zajímavou skupinou i pokud jde o jejich strukturu. Jsou vesměs tvořeny vrstevní vazbou tetraedrů a dělí se podle struktury na 6 skupin, z nichž dvě jsou jednovrstevné, jedna dvojvrstevná, jedna třívrstevná a dvě šestivrstevné. Jde tu vesměs o jednoklonné dvojvrstvy. Rozdíl mezi jednotlivými skupinami je určen posunutím základních vrstev o jednu nebo o dvě třetiny pseudohexagonální osy. Podle stavby rozlišujeme slídy do tří skupin a to na vlastní slídy s dioktaedrickou řadou muskovitovou a trioktaedrickou biotitovou, křehké slídy a hydroslídy s řadami hydromuskovitovou a hydrobiotitovou, které tvoří již zřetelný přechod ke skupině montmorillonitu. Podle chemického složení a stavby se slídy rozdělují do dvou izomorfních řad: muskovitové (světlé draselnohlinité) a biotitové (tmavě hořečnatoželeznaté).


klasifikace - Strunz (

slídyLOKALITY

Slídy se vyskytují v různých podílech téměř ve všech horninách.
Vznikly krystalizací z tavenin magmatitů jako produkty kontaktní i regionální metamorfózy nebo z rozkladu jiných silikátů za pochodů hydrotermálních i pneumatolytických.
Mají značný význam v řadě průmyslových odvětví a jsou místy těženy.


slídyLITERATURA

(1) Svoboda a kol.(1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 2.sv., Academia Praha, s.457
(2) Ježek (1932): Mineralogie, nákl. ústř. nakl. a knih. učitel. českosl., Praha, s.940-942.
(3) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.483.