http://www.mineral.cz - nejstarší CZ/SK stránky plné informací o nerostech a minerálech
 Burzy Inzerce Prodej Poradna Články Download Galerie Databáze Muzeum RockShop Nerosty.cz Dětem LogIn Zobrazit hlavní stránku    TOPlist
  Malý atlas nerostů obrázek
minerál:
  MinColl*Studio obrázek

Vývoj SW pro evidenci sbírky je prakticky dokončen.

  Kalendář obrázek
BURZY DNES
Dnes o žádné burze nevím!
Ty ano? Přidej ji!
BURZY - TĚŠME SE!
14.04.Prešov
22.09.Vyber nebo zadej obec
Něco chybí? Pořadatelé nedodali termín.
Víš o nějaké ? Přidej ji !
Všechny burzy (2)
VÝSTAVY
Víš o nějaké ? Přidej ji !
PŘEDNÁŠKY
Víš o nějaké ? Přidej ji !
Kalendář
i pro Vaši stránku
  Z čtenářské galerie obrázek
náhodný obrázek
Azurit


Azurit -


Kategorie:
Minerály
Galerie:
Niečo z mojej zbierky
Vystavil:
JakubBB
  Ikonky pro web obrázek
Chceš mít na své stránce některou naši ikonu?

Mineral.cz - specializovaný server s mnoha informacemi ze světa minerálů.
Muzeum - povídání nejen o minerálech a historii jejich dobývání.
RockShop - specializovaný obchod s minerály z celého světa
Použij tento zdrojovy kód.
  Návštěvnost obrázek
Celkem11133612
Březen127713
Dnes4102
IP:
  Vyhledávání obrázek
Google

www mineral.cz
  Autorská práva obrázek

Tyto stránky jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Práva k jednotlivým příspěvkům či obrázkům patří jejich autorům nebo provozovateli tohoto serveru.

Rotující logo serveru.
minera.cz odrážka Minikurz mineralogie
Vydáno dne 10. 10. 1999 (9593 přečtení)

Nejzákladnější informace o vzniku a vlastnostech minerálů pro úplné začátečníky.

Minerály jako chemické sloučeniny:

Minerály dělíme dle jejich chemického složení  dle tzv. systemu Strunz do devíti tříd:

 1. prvky (síra, zlato)
 2. sirníky a podobné sloučeniny (galenit, sfalerit, pyrit)
 3. halogenidy (fluorit, halit)
 4. oxidy a hydroxidy (křemen, hematit, goethit)
 5. dusičnany, uhličitany a boritany (kalcit, malachit, colemanit)
 6. sírany, chromany, molybdenany  a wolframany (baryt, krokoit, wulfenit, scheelit)
 7. fosforečnany, arzeničnany a vanadičnany (apatit, mimetezit, vanadit)
 8. křemičitany (granát, turmalín)
 9. organické látky (jantar)

  Pro získání podrobnějších informací si můžete stáhnout shareware program GEOLIB v.2.1.2 nebo prostudovat  periodickou soustavu prvků. Protože v současné době předchozí odkaz nefunguje, je tu ještě jedna podoba tabulky, ovšem velmi okleštěná ... Další informace nejen o chemickém složení získáte také na mineralogickém serveru ATHENA.

 

Vznik minerálů *

Stejně jako všechny ostatní přírodniny jsou i minerály podřízeny trvalému koloběhu vznikání a zanikání. Vyvřelé horniny mohou být geologickými procesy vyzdviženy z místa svého vzniku v nitru Země na zemský povrch. Atmosférickými vlivy pak zvětrávají; přitom vznikají nové minerály. Gravitací nebo vodou jsou přepravovány jinam, jsou znovu ukládány a překrývány dalšími vrstvami usazených hornin (sedimentů). Překrytím novými vrstvami stoupá tlak a teplota, dochází k přeměně hornin (metamorfóze), k rekrystalizaci a k vytváření nových minerálů. Stoupá-li tlak a teplota dále, horniny a minerály se znovu roztaví, změní se ve žhavé magma (řecké slovo pro ťěsto), z něhož po ochlazení vznikají opět nové krystaly. Tak se koloběh hornin uzavírá. Podle toho, jak se v tomto cyklu horniny tvoří, rozlišujeme minerály

1. magmatického původu,
2. sedimentárního původu,
3. metamorfního původu.


Minerály magmatického původu:

V jinak pevném zemském nitru mohou za určitých fyzikálních a chemických podmínek lokálně vznikat horninové taveniny (magmata), jejichž teplota se podle chemického složení pohybuje od 650 do 1 250 °C. Tyto taveniny vystupují bud' na zemský povrch a vznikají takvýlevné vyvřelé horniny (vulkanity) nebo zůstávají skryty ve větších hloubkách,čímž vznikají hlubinné vyvřelé hormny (plutonity). Při ochlazování vznikají ještě při velmi vysokých teplotách taveniny první krystaly. Typickými příklady takto vzniklých minerálů jsou chromit, magnetit a apatit. Později při dále klesající teplotě ztuhne hlavní část taveniny a vzniká vyvřelá hornina. V této fázi hlavní krystalizace vznikají nejdůležitější magmatické minerály, jako například horninotvorné křemičitany olivín, pyroxeny, živce a ponich také křemeni.Po hlavní krystalizaci zůstává z původního magmatu jen velmi malá část, takzvané zbytkové magma. To je bohaté na mnoho vzácných prvků, pro něž se vzhledem k jejich příliš velkým nebo příliš malým atomům nenašlo místo v krystalických strukturách horninotvorných křemičitanů. Patří k nim beryl, bor, cín, molybden, uran a vzácné zeminy. Zbytkové magma obsahuje dále také mnoho vody a oxidu uhličitého, a je proto velmi pohyblivé (mobilní). Může ztuhnout v puklinách již dříve vytvořených hornin, přičemž vznikají často i obrovské krystaly. Tyto světlé horniny, složené hlavně z živce a křemene, se označují jako pegmatity. Pegmatitického původu je řada drahých kamenů, například topazy, akvamaríny, turmalíny a růženíny. Snadno těkavé a zčásti velmi agresivní a slučivé pegmatitické roztoky mohou po puklinách a trhlinách pronikat do okolních hornin a výrazně je měnit. Dochází přitom k pneumatolytické tvorbě minerálů které vděčí za svůj vznik důležitá ložiska cínových, wolframových a molybdenových rud ve vrchních částech velkých žulových těles. Při teplotě nižší než 500 °C přechází taveniny do roztoků, které se skládají hlavně z vody, oxidu uhličitého, rozpuštěných těžkých kovů a oxidu křemičitého (SiO2). Této fázi tvorby minerálu se říká hydrotermální. Velká část ložisek barevných kovů vhodných k těžbě se váže právě k tomuto typu tvorby minerálů. Hydrotermálního původu jsou například známá německá ložiska v horním Harzu, v oblasti Siegerlandu a v saské části Krušných hor. U nás jsou to třeba ložiska příbramská. Většina pěkně vyvinutých a pro sběratele zajímavých krystalů je hydrotermálního původu.

Minerály sedimentárního původu.

Na zemském povrchu podléhají minerály a horniny zvětrávání. Fyzikálními a chemickými procesy nebo působením organismů se krystaly rozpouštějí, mění a transportují. Celé žulové plutony tak mohou být rozloženy působením podzemních vod. Ze živců se přitom tvoří kaolín, velmi důležitý pro výrobu porcelánu. Z bazických hornin vznikají v tropech vydatná ložiska bauxitu a lateritu, důležité suroviny pro výrobu hliníku a železa. Minerály, které nejsou pro svou velkou tvrdost a chemickou odolnost rozrušeny, mohou být gravitací a vodou pouze přepravovány jinam a mohou obohacovat říční nebo pobřežní písky. V této souvislosti mluvíme o rozsypových ložiškách, k nimž se počítají mnohá důležitá naleziště zlata, platiny, diamantů, cínovce a monazitu. Voda dopravuje ovšem také látky při zvětrávání rozpuštěné, jako soli a uhličitany, do moře. Při vypařování lagun rozpuštěné látky znovu krystalizují a tvoří takzvané vysrážené horniny (evapority). Příkladem takovýchto chemických usazenin jsou velká solná ložiska z období svrchního permu v severní části Německa.

Minerály metamorfního původu.

Jsou-li vyvřelé nebo usazené horniny vystaveny po svém vzniku zvýšeným tlakům nebo teplotám, minerály se přeměňují.Velká zrna rostou na úkor malých nebo jsou minerály zcela rozrušeny a tvoří se nové, docela jiné krystaly. Tento proces se nazývá metamorfóza. Rozlišujeme regiónální metamnrfózu, při které se přeměňují rozsáhlé horninové komplexy zvýšeným tlakem a teplotou v hlubinách zemské kůry, a kontaktní metamorfózu, při níž dochází k působení žhavého magmatu na okolní horninu. Metamorfované hormny (metamorfity), které přitom vznikají, mají většinou charakteristické složení. Typickými metamorfovanými minerály jsou například granát, silimanit, andalusit a disten, staurolit, cordierit a vesuvian. Z výskytu těchto jednotlivých minerálů lze vyvozovat dokonce podmínky vzniku hornin. Disten se tvoří například výhradně v horninách, které jsou vystaveny velmi vysokým tlakům, andalusit je typickým minerálem hornin vzniklých kontaktní metamorfózou. Při teplotě v rozmezí zhruba 650 až 900 °C začíná tavení (anatexe) metamorfovaných hornin a koloběh se vrací znovu k vyvřelým horninám.

* Citováno z knihy MINERÁLY nakladatelství IKAR

Při amaterském určování neznámého minerálu se orientujeme dle následujících  základních znaků:

 • lesku
 • barvy vrypu
 • tvrdosti
 • krystalové soustavy

Pomůckou při určování nerostů je např. kniha Klíč k určování nerostů a hornin od Prof.RNDr Františka Němce  nebo volně šiřitelný sw Miniklíč.

Lesk:

 1. kovový /galenit /
 2. polokovový
 3. nekovový

nekovový lesk se dále rozlišuje na

 • diamantový /diamant, sfalerit /
 • skelný / křemen /
 • mastný /opál /
 • mdlý / kaolín /
 • perleťový / slídy, sádrovec /
 • hedvábný / vláknité nerosty, chryzotil /

Barva vrypu:

Stanovuje se jako barva jemného prášku nerostu na nepolévané porcelánové destičce / nepolévaná bílá obkladačka / nebo např. na černé střešní břidlici a to hlavně u kovových nerostů.

Tvrdost, tzv.Mohsova stupnice tvrdosti:

 1. mastek
 2. sůl kamenná (sádrovec)
 3. kalcit
 4. fluorit
 5. apatit
 6. ortoklas
 7. křemen
 8. topaz
 9. korund
 10. diamant

Pro zběžnou orienaci platí, že nerosty tvrdosti 1-2 lze rýpat nehtem, 1-3 měděným drátem, 1-5 nožem a 1-6 sklem a nerosty od sedmého stupně křesáním dávají jiskry.

Krystalová soustava:

 1. krychlová /kubická/ (sfalerit, galenit, fluorit)
 2. čtverečná /tetragonální/ (kasiterit, chalkopyrit, rutil)
 3. šesterečná /hexagonální/ (apatit, beryl, vanadinit)
 4. klencová /trigonální/ (siderit, kalcit, hematit, křemen)
 5. kosočtverečná /rombická/ (síra, baryt, celestin)
 6. jednoklonná /monoklinická/ (wolframit, ortoklas, amfibol)
 7. trojklonná /triklinická/ (albit, kyanit, chalkantit)

Zde můžete získat demonstrační shareware program FACES - V37 .

Několik příkladů:

krychlová /kubická/ (sfalerit, galenit, fluorit)
Fluorit.   fluorit Granát.   granát
čtverečná /tetragonální/ (kasiterit, chalkopyrit, rutil)
Kasiterit.   kasiterit Scheelit.   scheelit
šesterečná /hexagonální/ (apatit, beryl, vanadinit)
Apatit.   apatit Beryl.   beryl
klencová /trigonální/ (siderit, kalcit, hematit, křemen)
Křemen.   křemen Kalcit.   kalcit
kosočtverečná /rombická/ (síra, baryt, celestin)
Síra.   síra Baryt.   baryt
jednoklonná /monoklinická/ (wolframit, ortoklas, amfibol)
Ortoklas.   ortoklas Wolframit.   wolframit
trojklonná /triklinická/ (albit, kyanit, chalkantit)
Albit.   albit Rodonit.   rodonit

Zpracováno za použití následující literatury:

Minerály, Olaf Madenbach + Cornelia Sussiecková - Fornefeldová, Ikar, Praha, 1995
Minerály, Rudolf Duďa, Luboš Rejl, Dušan Slivka, Aventinum nakladatelství s r.o., Praha, 1997Autor: ----- | Komentářů: 0 | Okomentovat | odeslat informační mail vytisknout článek

  Internetové obchody obrázek
Náhodný výběr zboží z nabídky internetových obchodů.
  NEROSTY.CZobrázek
galenit
galenit
důl Krushev, Bulharsko

brochantit,linarit
brochantit,linarit
Goulmina, Maroko

verdelit,turmalín
verdelit,turmalín
Minas Gerais, Brazílie

brochantit
brochantit
Bou Bekker, Maroko

trilobit,asaphus sp.
trilobit,asaphus sp.
oblast Alnif-Zagora, Maroko

zub,otodus obliquus
zub,otodus obliquus
Khouribga, Maroko

záhněda,hmatka
záhněda,hmatka

aragonit
aragonit

jantar,náramek
jantar,náramek

jaspis,křížek
jaspis,křížek

ametyst,svícen
ametyst,svícen

mramor s fosíliemi,oválný talíř
mramor s fosíliemi,oválný talíř

  RockShop.mineral.czobrázek
aragonit
aragonit
Tazouta, Maroko
baryt
baryt
Sidi Ayed, Maroko
natrolit
natrolit
Ústí nad Labem,
baryt
baryt
Sidi Ayed, Maroko
mlž, blíže neurčeno
mlž, blíže neurčeno
Sahara, Maroko
mlž, blíže neurčeno
mlž, blíže neurčeno
Sahara, Maroko
  Zdař bůh! obrázek
Přihlaš se / Login

Registrovaní návštěvníci smí vytvářet a spravovat obrazové vlastní galerie fotografií a mohou jim být zasílány informace o nových článcích.

Návštěvní kniha

Ankety

Pár slov o těchto stránkách

MINERAL.CZ je informační server nebo chcete-li "mineralogický portál" věnovaný všem, kteří stejně jako já podlehnuli třpytivé kráse kamenných pokladů matičky Přirody. První verze stránek vznikla na konci roku 1998, od roku 1999 jsou již provozovány na vlastní doméně. Najdete zde rozsáhlé databáze (známé minerály, termíny burz, zajímavé stráky ...), dobře fugující inzerci, diskusní stránky, mírně mrtvý chat, dnes již nekompletní rejstřík článků z časopisu Minerál, originální příspěvky a spoustu dalších informací.

Web byl od počátku koncipován jako prostor, otevřený aktivitám širokého okruhu sběratelů a tomu odpovídá i jeho obsah. Bez Vašich příspěvků budou tyto stránky chudé, pomozte mi s jejich zaplněním (to je apel hlavně na starší a zkušenější sběratele, kteří mají těm začínajícím jistě co říct)! Provozovatelům podobných stránek nabízím umístění jejich stránek do prostoru domény MINERAL.CZ zdarma. Vaše dotazy, připomínky a hlavně příspěvky posílejte na adresu .

Tyto stránky nepatří vydavatelům časopisu Minerál. Kontakt na vydavatele hledejte na této stránce: http://www.casopis-mineral.cz Odkaz je nutno zkopírovat do příkazového řádku prohlížeče.


Provozovatelem těchto stránek je - http://www.drasnar.mineral.cz ©1999- 2018  Jiří Drašnar validated by html validator (based on tidy)