Z textu úvodu: ... sprievodca môže dobre poslúžiť aj ďalším záujemcom o prírodu. Možno po nej siahnu aj mladí prírodovedci - ochranári prírody zo záujmových krúžkov pri odhaľovaní tajomstiev Zeme a dávneho života zakliateho do skál.

Organizátori exkurzie ďakujú Komunitnej nadácii “Zdravé mesto Banská Bystrica” za poskytnutie finančných prostriedkov na jej uskutočnenie.

Banská Bystrica, máj 1998

Autori

I. Úvod

II. Prehľad geologickej stavby Slovenskej republiky (Západné Karpaty)

III. Geologická stavba širšieho okolia Banskej Bystrice

IV. Ložiská nerastných surovín širšieho okolia Banskej Bystrice

Zvetrávanie pripovrchových častí ložiska
Ako zbierať minerály

V. Popis geologických lokalít

Trangoška- Srdiečko
Piesok
Podbrezová - halda priemyselného odpadu
Vajsková - bývalá úpravňa Sb-rúd
Jasenie
Brusno - kúpele
Ľubietová
Lučatín
Poniky
Mičinské travertíny
Priechod
Banská Bystrica (Šalková, Jakub, Laskomer, Skubín, Kráľová, Iliaš, Rakytovce)
Donovaly - Jelenec
Rudný revír Špania Dolina - Staré Hor}
Harmanec
Harmanček
Kostiviarska lom
Riečka
Tajov
Malachov - ložisko Hg-rúd Veľká studňa
Malachovské skalky
Horné Pršany - Kremenia
Badín

VI. Použitá literatúra

VII. Prílohy

Stratigrafická tabuľka s údajmi absolútneho veku v miliónoch rokov
Abecedný zoznam minerálov

Exkurzný sprievodca

Autori:

RNDr. Juraj Galvánek
RNDr. Milan Háber CSc.
RNDr. Stanislav Jeleň CSc.
RNDr. Ján Soták CSc.
RNDr. Ján Spišiak CSc.


Banská Bystrica 15. - 16. mája 1998

Reklama

©1999-2018 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email