Z textu ... Názorné vyučovanie sa nezaobíde bez geologickej exkurzie. Práve exkurzie umožňujú žiakom a študentom vidieť na vlastné oči stopy ustavičných premien zemskej kôry, položiť ruku na objekty staré milióny rokov, obohatiť sa o vzorky týchto objektov. Našim cieľom je ukázať účastníkom exkurzie geológiu v širších súvislostiach, a to cez minerál, horninu, skamenelinu, vrstvu, stavbu pohoria až po vznik ložísk nerastných surovín. Aj keď si uvedomujeme, že stihnúť to všetko počas poldňového semináru a dvoch dní trvania exkurzie je len zbožné želanie, no veríme, že pri nájdení vzájomného porozumenia medzi účastníkmi a organizátormi akcie bude môcť začať pracovať v Banskej Bystrici konzultačné stredisko s cieľom zlepšiť postavenie geológie v rámci výučby prírodovedných predmetov na základných školách, resp. prírodopisu v 8. ročníku pomocou učiteľov v Banskej Bystrici a v okolí.

OBSAH

I. Úvod

II. Seminár - abstrakty prednášok

Základné pojmy platňovej tektoniky
Stopy skamenelého života v slovenských Karpatoch
Svetové minerály zo Slovenska
Paleoklimatológia, paleooceánografia a zmeny zemského orbitu
Človek a litosféra
Nové laboratórne metódy v mineralógii a petrografii

III. Exkurzia - trasa - popis geologických lokalít

Banská Belá
Hodruša - Hámre
Kopanice
Vyhne
Banská Štiavnica
Kremnica
Dolný Harmanec
Nová Baňa
Pukanec
Rudno nad Hronom

IV. Použitá literatúra

V. Prílohy:

Stratigrafická tabuľka s údajmi absolútneho veku v miliónoch rokov
Abecedný zoznam minerálov

Reklama

MINERÁL.CZ
©1999-2018 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email