Horní zákon je soubor nařízení a předpisů, kterými by se měl řídit každý sběratel minerálů. Naschvál píši měl , protože při jeho striktním dodržování by byl sběr minerálů v ČR prakticky nemožný. Doporučuji přečíst.

A) zák. č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

ve znění novel č. 541/1991 Sb., 10/1993 Sb., 168/1993 Sb., 168/1993 Sb.

§ 2 (1) Za nerosty se podle tohoto zákona považují tuhé, kapalné a plynné části zemské kůry.

(2) Za nerosty se podle tohoto zákona nepovažují mj. dle písm. d) štěrk a valouny v korytech vodních toků, pokud neobsahují vyhrazené nerosty v dobyvatelném množství,

§ 3 (1) Vyhrazené nerosty jsou

a) radioaktivní nerosty,

b) všechny druhy uhlí, ropy a hořlavého zemního plynu a bituminosní horniny,

c) nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět kovy,

d) magnezit,

e) nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět fosfor, síru a fluór nebo jejich sloučeniny,

f) kamenná sůl, draselné, borové, bromové a jodové soli,

g) tuha, baryt, azbest, slída, mastek, diatomit, sklářský a slévárenský písek, minerální barviva, bentonit,

h) nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět prvky vzácných zemin a prvky s vlastnostmi polovodičů,

i) granit, granodiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit a vápenec, pokud jsou blokově dobyvatelné a leštitelné, a travertin,

j) technicky využitelné krystaly nerostů a drahé kameny,

k) halloyzit, kaolin, keramické a žáruvzdorné jíly a jílovce, sádrovec, anhydrit, živce, perlit a zeolit,

l) křemen, křemenec, vápenec, dolomit, slín, čedič, znělec, trachyt, pokud vhodné k

chemicko-technologickému zpracování nebo zpracování tavením,

m) mineralizované vody, z nichž se mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty,

n) technicky využitelné přírodní plyny, pokud nepatří mezi plyny uvedené pod písmenem b).

(2) Ostatní nerosty jsou nerosty nevyhrazené.

(3) V pochybnostech rozhodne ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky.

§ 7 Ložisko nevyhrazeného nerostu je součástí pozemku.

§ 12 Kdo zjistí mimo povolené vyhledávání (§ 11) přírodní nahromadění vyhrazeného nerostu, je povinen to bezodkladně oznámit ministerstvu hospodářství České republiky.

§ 45 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.

B) zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

ve znění č. 347/1992 Sb., 289/1995 Sb., 3/1997 Sb., 16/1997 Sb., 123/1998 Sb., 161/1999 Sb., 238/1999 Sb. + vyhláška 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění novel 105/1997 Sb. a 200/1999 Sb.

 

§ 2 (1) Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí dále vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky , péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny .

§ 3 písm. k) krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky.

 

§ 11 (1) Kdo učiní paleontologický nález ( Poznámka: Paleontologie je vědní obor, zkoumající organismy minulých geologických dob) , který sám rozpozná, je povinen zajistit jeho ochranu před zničením, poškozením nebo odcizením a opatřit jej údaji o nálezových okolnostech , zejména místě nálezu. Dále je povinen na písemné vyzvání orgánu ochrany přírody sdělit údaje o učiněném nálezu a umožnit přístup a dokumentaci tohoto nálezu osobám pověřeným orgánem ochrany přírody.

(2) Vlastník pozemku, na němž byl paleontologický nález učiněn, nebo ten, kdo vykonává činnosti, při nichž k nálezu došlo, je povinen umožnit na žádost orgánu ochrany přírody osobám tímto orgánem pověřeným provedení záchranného paleontologického výzkumu a po dobu jeho konání, nejdéle však po dobu osmi dnů od ohlášení nálezu, nedohodnou-li se strany jinak , zdržet se na místě nálezu činnosti, která by mohla vést k jeho zničení nebo poškození. Po ukončení záchranného paleontologického výzkumu musí být osobám pověřeným orgánem ochrany přírody umožněno provádět odborný paleontologický dohled nad dalšími pracemi.

(3) Vývoz paleontologických nálezů je povolen jen se souhlasem orgánu ochrany přírody.

 

§ 14 (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou

a) národní parky - stanoveny zákonem, (mj. zákaz těžit nerosty, horniny a humolity - sběr nerostů na rozdíl od vostlin a živočichů tento zák. nezakazuje - blíže to ale zpravidla vždy řeší přísl. návštěvní řád vydávaný orgánem ochrany přírody národního parku formou obecně závazné vyhlášky )

b) chráněné krajinné oblasti - vyhlašuje vláda nařízením (zákaz těžit nerosty a humolity platí na území první, nejpřísnější zóny CHKO)

c) národní přírodní rezervace , vyhlašuje orgán ochrany přírody a stanovuje i podmínky ochrany, vždy (už ze zákona) zákaz těžit nerosty a humolity

d) přírodní rezervace , vyhlašuje orgán ochrany přírody a stanovuje i podmínky ochrany - pokud výslovně nestanoví, zákon sám již neuvádí zákaz těžit nerosty a humolity (natož jejich pouhý sběr)

e) národní přírodní památky , vyhlašuje orgán ochrany přírody a stanovuje i podmínky ochrany

f) přírodní památky . vyhlašuje orgán ochrany přírody a stanovuje i podmínky ochrany

§ 37 (1) Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Pokud se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území.

§ 51 Zvláštní ochrana nerostů

(1) Druhy nerostů, které jsou vzácné nebo vědecky či kulturně hodnotné, lze vyhlásit za zvláště chráněné.

(2) Zvláště chráněné nerosty není dovoleno na místě jejich přirozeného výskytu poškozovat či sbírat bez povolení orgánu ochrany přírody .

(3) Seznam zvláště chráněných nerostů podle odstavce 1 a bližší ochranné podmínky stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

§ 53 (1) Vývoz zvláště chráněných živočichů, rostlin a nerostů je zakázán. Povolení k vývozu může výjimečně v případech hodných zvláštního zřetele udělit ministerstvo životního prostředí.

(2) Toto povolení nenahrazuje souhlas podle zvláštních předpisů. (Např. zákon č. 87/1987 Sb.)

§ 62 Vstup na pozemky

(1) Pracovníci všech orgánů ochrany přírody, kteří se při výkonu své pracovní činnosti prokáží služebním průkazem, mají právo vstupovat v nezbytných případech na cizí pozemky při plnění úkolů vyplývajících z tohoto zákona a dalších předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny. Mohou přitom provádět potřebná měření, sledování, dokumentaci a požadovat informace nezbytné ke zjištění stavu přírodního prostředí. Při výkonu této činnosti jsou pracovníci orgánu ochrany přírody povinni co nejvíce šetřit vstupem dotčené pozemky, jakož i všechna práva vlastníka.

(2) Za škody způsobené pracovníky orgánů ochrany přírody při výkonu jejich činnosti podle odstavce 1 odpovídá stát. Této odpovědnosti se nemůže zprostit.

§ 63 Přístup do krajiny

(2) Každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby , pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti či sousedských práv. Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy.

(3) Práva podle odstavce 2 se nevztahují na zastavěné či stavební pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat. Orná půda, louky a pastviny jsou z oprávnění vyloučeny v době, kdy může dojít k poškození porostů či půdy nebo při pastvě dobytka. Zvláštní předpisy nebo tento zákon mohou oprávnění podle odstavce 2 omezit nebo upravit odchylně.31)

(4) Při oplocování či ohrazování pozemků, které nejsou vyloučeny z práva volného průchodu podle odstavce 3, musí vlastník či nájemce zajistit technickými nebo jinými opatřeními možnost jejich volného průchodu na vhodném místě pozemku.

§ 75 (1) Orgány ochrany přírody jsou

a) obce (ukládají pokuty za přestupky podle § 87 odst. 1 a za protiprávní jednání podle § 88 odst. 1, mimo území národních parků a chráněných krajinných oblastí).

b) okresní úřady,

c) správy národních parků a chráněných krajinných oblastí,

d) Česká inspekce životního prostředí, (Zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního

prostředí a její působnosti v ochraně lesa) - inspektoři mohou zahájit řízení o ulož. pokuty za porušení povinností při ochraně přírody a krajiny pouze tehdy, nezahájil-li je již pověřený obecní úřad, okresní úřad nebo správa. O odvolání proti rozhodnutí inspekce rozhoduje ministerstvo životního prostředí.

e) ministerstvo životního prostředí.

 

§ 81 Stráž přírody

(1) Okresní úřady a správy ustanovují stráž přírody zejména z řad dobrovolných pracovníků. Posláním stráže přírody je kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny.

(2) Stráž přírody se skládá ze strážců a zpravodajů, které jmenuje a odvolává územně příslušný okresní úřad nebo správa.

(4) Stráži přírody vydají okresní úřad a správa služební odznak se státním znakem a průkaz stráže přírody. V průkazu stráže přírody současně stanoví obvod její působnosti . Okresní úřad a správy vedou evidenci stráží přírody.

(8) Strážci jsou oprávněni

a) zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody,

b) ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody,

c) vstupovat na cizí pozemky za podmínek stanovených v § 62,

d) zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny, a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout,

e) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.

§ 87 Přestupky

(1) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 5.000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že

a) nedovoleně mění či ruší dochovaný stav přírody ve zvláště chráněném území nebo nedovoleně mění dochovaný stav památného stromu,

b) nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin,

c) zraňuje, chová bez povolení zvláště chráněné živočichy nebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich přirozeného vývoje,

d) neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 odst. 4 a § 81 vstup na pozemky, které vlastní nebo užívá,

e) nesplní ohlašovací povinnost určenou tímto zákonem,

f) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu určeném k zabezpečení zvláště chráněných částí přírody,

g) neprokáže předepsaným způsobem podle § 54 odst. 1 původ zvláště chráněné rostliny nebo živočicha, nebo rostliny nebo živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv, popřípadě zvláštního právního předpisu,4a)

h) neprovede uložení náhradní výsadbu dřevin podle § 9,

i) nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle § 64,

j) nesplní některou z povinností k paleontologickému nálezu podle § 11 odst. 1.

 

(2) Orgán ochrany přírody uloží pokutu ve výši do 10 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že

a) zničí součást přírody ve zvláště chráněném území nebo zničí zařízení určená k ochraně, označení a vybavení zvláště chráněného území,

b) zničí zvláště chráněné rostliny zařazené do kategorie ohrožených buď přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí,

c) usmrcuje zvláště chráněné živočichy zařazené do kategorie ohrožených přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí nebo chytá zvláště chráněné živočichy,

d) ohrožuje nad nezbytnou míru zvláště chráněné části přírody při zásazích proti škůdcům, rostlinným chorobám, plevelům a při hygienických opatřeních,

e) poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les,

f) provádí škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody,

g) poškozuje nebo ničí jeskyni nebo její součást,

h) naruší krajinný ráz nesplněním povinnosti podle § 12 odst. 2,

i) porušuje ustanovení návštěvního řádu národního parku vydaného podle § 19.

 

(3) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 50 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že

a) poškodí nebo zničí památný strom nebo zvláště chráněné území či jeho část,

b) usmrtí zvláště chráněného živočicha kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobí jeho úhyn zásahem do jeho životního prostředí,

c) zničí zvláště chráněnou rostlinu kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobí její úhyn zásahem do jejího životního prostředí,

d) pokácí bez povolení nebo závažně poškodí skupinu dřevin rostoucích mimo les,

e) neuvede poškozenou část přírody chráněnou dle tohoto zákona do původního stavu nebo nesplní opatření k nápravě tohoto stavu podle § 86 či přiměřená náhradní opatření podle § 67 odst. 4,

f) nesplní povinnost vlastníka či nájemce pozemku zdržet se negativních zásahů na pozemcích připravovaných k vyhlášení zvláštní ochrany podle § 40 odst. 4,

g) nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a živočichů podle § 5 odst. 3,

h) nedodržuje omezení či zákaz činnosti vyslovený podle § 66,

i) nedovoleně obchoduje s jedinci druhů, jejichž obchod je omezen nebo zakázán podle mezinárodních úmluv, nebo nedovoleně vyváží zvláště chráněné druhy; je-li naplněna skutková podstata přestupku podle zvláštního předpisu,4a) toto ustanovení se nepoužije,

 

j) nedovoleně sbírá nebo poškozuje zvláště chráněné nerosty,

k) porušuje podmínky stanovené k ochraně přechodně chráněných ploch (§ 13),

l) neplní podmínky výjimky udělené podle § 43 a 56 nebo podmínky souhlasu podle § 44 a 57,

m) závažně poškodí nebo zničí významný krajinný prvek,

n) vykonává ve zvláště chráněném území činnost zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody, bez tohoto souhlasu.

 

(4) Za přestupky v ochraně zvláště chráněných rostlin a živočichů, dřevin a památných stromů lze uložit pokutu až dvojnásobnou, pokud byly spáchány ve zvláště chráněných územích.

 

§ 90 Přechodná ustanovení (4) Zákon o ochraně přírody a krajiny a předpisy vydané k jeho provedení jsou zvláštními předpisy ve vztahu k předpisům o lesích, vodách, územním plánování a stavebním řádu, o ochraně nerostného bohatství, ochraně zemědělského půdního fondu, myslivosti a rybářství.

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1992.

 

 

 

 

 

 

Příl. zákona o ochraně přírody a krajiny

 

Seznam národních parků a chráněných krajinných oblastí

v České republice k ustanovení § 78 odst. 1 zákona

 

Název území, Zřizovací právní předpis, Sídlo správy

 

Národní park Šumava nařízení vlády ČR č. 163/1991 Sb. Vimperk

Národní park Podyjí nařízení vlády ČR č. 164/1991 Sb. Znojmo

Krkonošský národní park nařízení vlády ČR č. 165/1991 Sb. Vrchlabí

Národní park České Švýcarsko zákon č. 161/1999 Sb. Krásná Lípa

 

Chráněné krajinné oblasti:

Beskydy výnos MK ČSR č.j. 5373/1973 Rožnov p. Radhoštěm

Bílé Karpaty výnos MK ČSR č.j. 17644/1980 Luhačovice

Blaník výnos MK ČSR č.j. 17332/1981 Louňovice p. Blaníkem

Blanský les vyhláška MK ČSR č. 197/1989 Sb. Český Krumlov

Broumovsko vyhláška MŽP ČR č. 157/1991 Sb. Police nad Metují

České Středohoří výnos MK ČSR č.j. 6883/1976 Litoměřice

Český kras výnos MK ČSR č.j. 4947/1972 Karlštejn

Český ráj výnos MK č.j. 70261/1954 Turnov

Jeseníky výnos MK ČSR č.j. 9886/1969 Malá Morávka

Jizerské hory výnos MK ČSR č.j. 13853/1967 Liberec

Kokořínsko výnos MK ČSR č.j. 6070/1976 Mělník

Křivoklátsko výnos MK ČSR č.j. 21973/1978 Křivoklát

Labské pískovce výnos MK ČSR č.j. 4946/1972 Děčín

Litovelské Pomoraví vyhláška MŽP ČR č. 464/1990 Sb. Olomouc

Lužické hory výnos MK ČSR č.j. 6227/1975 Jablonné v Podještědí

Moravský kras výnos MŠK č.j. 18001/1955 Blansko

Orlické hory výnos MK ČSR č.j. 16369/1969 Rychnov n. Kněžnou

Pálava výnos MK ČSR č.j. 5790/1976 Mikulov

Poodří vyhláška MŽP ČR č. 155/1991 Sb. Ostrava

Slavkovský les výnos MK ČSR č.j. 7657/1974 Mariánské Lázně

Šumava výnos MK č.j. 53855/1963 Vimperk

novelizace výnosem MK ČSR

č.j. 5954/1975

Třeboňsko výnos MK ČSR č.j. 22737/1979 Třeboň

Žďárské vrchy výnos MK ČSR č.j. 8908/1970 Žďár n. Sázavou

Železné hory vyhláška MŽP ČR č. 156/1991 Sb. Nasavrky

 

Příl.V prováděcí vyhl. č. > 395/1992 Sb.

 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona

České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Změna: 105/1997 Sb.

Změna: 200/1999 Sb.

 

Do kategorie "Národní přírodní rezervace" se převádějí:

 

Název Okres Katastrální území Zřízeno

 

Adršpašsko-teplické skály NA, TU Dol. Adršpach, Dol. Teplice, Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

Teplice n.M.,Skály,Studnice,

Hodkovice, Janovice

Bílá Strž KT Hamry, Hojsova Stráž Výnos MK ČSR č. 18 355/72 (29. 12. 1972)

Bohdanečský rybník a rybník PU Lázně Bohdaneč + Výnos MŠVU č. 104.708/51 (9. 11. 1951) a

Matka výnos MŠVU č. 107.439/51 (27. 12. 1951)

Boubínský prales PT Horní Vltavice, Včelná p.B. + Výnos MŠVU č.2.224/58 ( 15. 1. 1958)

Bořeň TP, MO Chouč, Bílina, Liběšice Výnos MK ČSR č. 8.826/76 (10. 2. 1977)

Božídarské rašeliniště KV Boží Dar, Jáchymov, Rýžovna xVýnos MŠK č. 38.070/65 (24. 9. 1965)

Broumovské stěny NA Bělý, Božanov, Hlavňov,Hony Výnos MK č. 55.763/55 (5. 3. 1956)

Křinice, Martínkovice,

Slavný, Suchý Důl

Brouskův mlýn CB Jílovice, Třebeč, Dvorce, Vyhláška OÚ Čes. Budějovice (30. 12. 1991)

Hluboká u Borovan

Břehyně-Pecopala CL Doksy, Hradčany xVýnos MKI č. 11.934/67 (26. 9. 1967)

Bukačka RK Sedloňov +Výnos MK č. 26.376/54 (5. 5. 1954)

Cahnov - Soutok BV Lanžhot +Vyhláška MŠVU č. 172.995/49 (19. 12. 1949)

Čantoria FM Nýdek Vyhláška ONV Frýdek-Místek (20. 1. 1988)

Černé a Čertovo jezero KT Hojsova Stráž, Železná Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

Ruda II

Čertoryje HO Kněždub, Tvarožná Lhota, Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)

Hrubá Vrbka

Čertova stěna - Luč CK Loučovice, Vyšší Brod +Výnos MK č. 4.875/56 (10. 5. 1956) a

výnos MŠANO č. 8.865/35 (8. 2. 1935)

Červené blato CB Bynov, Těšínov Hrdlořezy Výnos MK ČSR č. 18.584/73 (29. 12. 1973)

Čtvrtě NB Mcely Vyhláška ONV Nymburk (23. 6. 1989)

Dářko-Radostínské rašeliniště ZR Radostín, Vojnův Městec Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933) a

výnos MK ČSR č. 9.432/87 (17. 6. 1987)

Děvín - Kotel - Soutěska BV Hor, Věstonice, Klentnice, OSK Mikulov č. 8.963/1 (10. 5. 1946)

Pavlov, Perná

Drbákov - Albertovy skály PB Nalžovické Podhájí Výnos MK ČSR č. 6.088/77 (5. 12. 1977)

Habrůvecká bučina BK Habrůvka Výnos MK ČSR č. 7.833/75 (29. 4. 1975)

Hádecká planinka BO Kanice + Vyhláška MŠVU č. 147.300/50 (2. 9. 1950)

Hrabanovská černava NB Lysá n. L. Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

Hůrka u Hranic PR Hranice +Výnos MŠVU č. 39.336/52 (28. 7. 1952)

Chejlava PJ Měcholupy +Výnos MK č. 17.510/55 (4. 7. 1956)

Chlumská stráň RO Chlum Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

Javořina UH Strání +Výnos MŠVU č. 87.134/51 (9. 3. 1951)

Jazevčí HO Javorník, Nová Lhota u Veselí Vyhláška MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)

Jezerka CV, MO Jezeří, Kundratice, Podhůří Výnos MK ČSR č. 13.359/68 (20. 1. 1969)

Jezevčí vrch CL Mařenice, Heřmanice xVýnos MKI č. 13.902/67 (18. 11. 1967)

Josefské údolí BK, BO Olomučany, Babice nad Svit. Výnos MK ČSR č. 6.091/77 (5. 12. 1977)

Kaluža OP Lesní Albrechtice,Žimrovice Výnos MK ČSR č. 10.750/69 (29. 10. 1969)

Karlovské bučiny LB Machnín Výnos MK ČSR č. 18.078/72 (29. 12. 1972)

Karlštejn BE Bubovice, Budňany, Hostim, +Výnos MK č. 24.029/55 (26. 4. 1955)

Mořina, Srbsko, Sv. Jan p.

Skalou, Hlásná Třebaň

Kladské rašeliny CH,SO Lázně Kynžvart, Mariánské Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

Lázně, Prameny, Vranov

Kněhyně-Čertův mlýn FM,VS Čeladná, Prostřední Bečva Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)

Koda BE Korno, Srbsko, Tetín, Tobolka +Výnos MŠVU č. 32/946/52 (13. 3. 1952)

Kohoutov RO Ostrovec xVýnos MŠK č. 19.882/66 (7. 5. 1966)

Králický Sněžník UO, SU Hor. Morava, Velká Morava Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

Sklenné u M. Moravy, Stříbrnice

Křivé jezero BV Nové Mlýny Výnos MK ČSR č. 12.221/73 (9. 8. 1973)

Lednice rybníky - Slanisko BV Hlohovec, Charvatská Nová +Výnos MŠVU č. 49.004/52 (9. 1. 1953)

Nesyt Ves, Lednice, Sedlec

Libický luh KO, NB Velký Osek, Libice n.C., Vyhláška ONV Kolín (1. 5. 1985 a

Oseček vyhláška ONV Nymburk (5. 12. 1985)

Lichnice - Kaňkovy Hory CR Třemošnice, Závratec, Rudov, + Výnos MK č. 65.968/54 (26. 7. 1955) a

Dolní Počátky, Podhradí, vyhláška ONV Chrudim (21. 11. 1990)

Dvůr

Lovoš LT Lhotka n.L., Opárno +Vyhláška MŠVU č. 216.714/48 (16. 11. 1948)

Mazák FM Staré Hamry 2 +Výnos MK č. 18.986/55 (4. 6. 1956)

Milešovka LT Milešov +Výnos MŠVU č. 102.391/51 (25. 9. 1951)

Mionší FM Dol. Lomná, Hor. Lomná +Výnos MK č. 12.849/54 (10. 3. 1954)

Mohelenská hadcová step TR Mohelmo, Dukovany + Výnos MŠVU č. 48.267/52 (11. 12. 1952)

Novodomské rašeliniště CV Načetín, Pohraniční x Výnos MKI č. 13.901/67 (18. 11. 1967)

Novozámecký rybník CL Jestřebí, Zahrádky Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

Oblík LN Mnichv, Raná xVýnos MKI č. 13.904/67 (18. 11. 1967)

Pluhův Bor SO Louka Výnos MK ČSR č.13.365/69 (28. 12. 1969)

Pochvalovská stráň - Malý RA, LN Kozojedy, Vinařice Vyhláška ONV Rakovník (24. 2. 1989) a

a Velký Štít vyhláška ONV Louny (14. 9. 1989)

Polabská černava ME Mělnická Vrutice +Vyhláška MŠO č. 45.761/46 (26. 8. 1946)

Polanská niva OV Polanka nad Odrou Vyhláška MěNV Ostrava (12. 6. 1985)

Porážky UH, HO Slavkov, Nová Lhota u Veselí Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)

Pouzdřanská step - Kolby BV Pouzdřany, Uherčice + Výnos MK č. 3.075/56 (4. 7. 1956) a

vyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)

Praděd BR, SU Karlov, Malá Morávka,Mnichov, Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

Rejhotice, Kouty n.Des.,

Domašov

Pulčín - Hradisko VS Pulčín Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)

Radošť NJ Trojanovice Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)

Ramena řeky Moravy OC Horka n.Mor., Střeň, Lhota Vyhláška ONV Olomouc (28. 2. 1990)

n.Mor., Náklo, Hynkov,

Unčovice, Rozvadovice,

Pňovice

Raná LN Raná +Výnos MŠVU č. 93.653/51 (23. 5. 1951)

Ranská bahna HB Staré Ransko Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)

Ranšpurk BV Lanžhot +Vyhláška MŠVU č. 172.995/49 (19. 12. 1949)

Rašeliniště Jizerky JN Jizerka xVýnos MŠK č. 41.348/65 (19. 10. 1965)

Rašeliniště Jizery JN, LB Jizerka, Lázně Libverda, xVýnos MŠK č. 41.348/65 (19. 10. 1965)

Bílý Potok

Rašeliniště Skřítek SU, BR Rudoltice, Žďárský Potok Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)

Razula VS Velké Karlovice +Vyhláška MŠVU č. 111.318/49 (8. 12. 1949)

Rejvíz BR, SU Rejvíz, Seč Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb.

(14. 12. 1990)

Ruda CB, TA Bošilec, Horusice + Výnos MŠVU č. 147.037/50 (11. 5. 1950) a

vyhláška OÚ Č. Budějovice (30. 12. 1991)

Růžák DC Růžová, Srbská Kamenice Výnos MK ČSR č. 16.170/73 (29. 12. 1973)

Řežabinec-Řežabinecké tůně PI Lhota u Kestřan, Ražice, +Vyhláška MŠVU č. 171.659/49 (19. 11. 1949) a

Putim vyhláška ONV Písek (4. 12. 1985)

Salajka FM Bílá +Výnos MK č. 18.276/55 (4. 6. 1956)

Sedlo LT Hor. Chobolice, Srdov Výnos MKI č. 12.609/68 (10. 9. 1968)

Soos CH Dvorek, Nová Ves, Nový Drahov xVýnos MŠK č. 45.160/64 (7. 11. 1964)

Stará řeka JH Holičky +Výnos MK č. 1.604/56 (5. 3. 1956)

Staré Ransko HB Staré Ransko +Výnos MK č. 46.364/55 (14. 1. 1956)

Strabišov - Oulehla KM Kunkovice, Lísky +Výnos MK č. 70.847/54 (14. 1. 1954) a

+výnos MŠO 155-1-1/5-53 (10. 2. 1953)

Šerák - Keprník SU Adolfovice, Hor, Lipová, Nové Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)

Losiny, Ostružná, Kouty n.

Desnou

Špraněk OC Březina +Výnos MŠVU č. 48.988/49 (5. 4. 1949)

Tabulová BV Bavory, Klentnice +Výnos MŠO č. 101.109/53 (20. 5. 1953)

Trčkov RK Trčkov Vyhláška ONV Rychnov n.Kn. (1. 7. 1982)

Týřov BE, RA Skryje, Broumy, Karlova Ves Výnos MK ČSR č. 6.051/84 (28. 3. 1984)

Úhošť CV Pokutice, Uhošťany, Zásada, Výnos MK ČSR č. 7.123/74 (17. 7. 1974)

Unhošť

Ve Studeném BN Samechov Výnos MŠANO č. 27.921/35 (9. 3. 1935)

Velká niva PT Volary Výnos MK ČSR č. 14.505/89 (21. 12. 1989)

Velká Pleš RA Branov Výnos MK ČSR č. 6.049/84 (28. 3. 1984)

Velké jeřábí jezero SO Prebuz, Stříbrná Vyhláška MZ č. 1.268-VIII/B - 1938 (4. 2. 1938)

Velký a Malý Tisý JH Lomnice n.L., Lužnice,Přeseka +Výnos MŠK č. 52.056/57 (17. 6. 1957)

Velký močál SO Rolava Výnos MK ČSR č. 6.006/68 (10. 2. 1969)

Velký Špičák JI Třešť xVýnos MŠK č. 45.171/64 (7. 11. 1964)

Větrníky VY Letonice +Výnos MŠVU č. 99.260/51 (27. 6. 1951) a

vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)

Větrušická rokle PY Větrušice Výnos MK ČSR č. 13.363/68 (20. 1. 1969)

Voděradské bučiny KO, PY Černé Voděrady, Jevany, +Výnos MK č. 13.600/55 (4. 3. 1955)

Vyžlovka, Lounovice

Vrapač OC Mladeč Výnos MK ČSR č. 3.5000/89 (19. 1. 1989)

Vůznice RA, BE, KL Sýkořice, Nižbor, Běleč Výnos MK ČSR č. 6.052/84 (28. 3. 1984)

Vyšenské kopce CK Vyšný, Kladné, Dobrkovice +Vyhláška MŠVU č. 86.969/51 (6. 3. 1951) a

vyhláška OÚ Český Krumlov (21. 4. 1992)

Zahrady po Hájem HO Velká nad Veličkou Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)

Zástudánčí PR Tovačov, Lobodice +Výnos MŠVU č. 46.340/52 (24. 2. 1953)

Zhejral JI Klátovec Vyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)

Žákova hora ZR Cikháj Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

Žebračka PR Přerov +Vyhláška MŠVU č. 68.199/49 (4. 6. 1949)

Žehuňský rybník - Žehuňská NB, KH Chotovice, Žehuň, Běrunice, +Výnos MŠO č. 28.237/48 (8. 2. 1948)

obora Kněžičky

Žofinka JH Dvory n.L. Výnos MK ČSR č. 15.732/74 (16. 1. 1975)

Žofínský prales CK Pivonice Rozhodnutí vlastníka 1838 a

výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

-----------------------------------

Vysvětlivky: + - přehlášeno výnosem MK ČSR č.j. 14.200/88 z 29. 11. 1988

x - přehlášeno výnosem MK ČSR č.j. 17.094/87 z 21. 12. 1987Viz. také články, převzaté z časopisu MINERAL a to Jak přistupují k ochraně nerostů jinde, či mají to sběratelé v Colorádu snažší ? od Miroslava Šediny a Minerály a ochrana přírody od pana Milana Fengla.

Reklama

MINERÁL.CZ
©1999-2018 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email