pyroxeny - náhodný výběr vzorkú na prodej
pyroxeny | přehled minerálů @ www.mineral.cz 
a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t ť u v w x y z ž
ID 3698 ::: pyroxeny

pyroxeny

pyroxeny

pyroxenyFYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

pyroxenyOBRÁZKY

  Obrázek aktuálně nemáme

pyroxenyOBECNÉ INFORMACE

klasifikace - Strunz 8
chemické složení
tvrdost od - do5.0 - 6.0
hustota od - do3.000 - 4.000
barvazelená, hnědá, šedá, černá
krystalická soustavajednoklonná, kosočtverečná
barva vrypu-
lomlasturnatý
lesk-
štěpnostdobrá (110)
popsalhistorický
v roce0
pyroxeny

popis minerálu: pyroxeny důležité horninotvorné minerály, chemicky, strukturně, morfologicky i geneticky blízce příbuzné amfibolům s obecným vzorcem R2Si2O6, kde R= Mg,Fe,Ca,Al, Na,Li aj. Tvoří izomorfní skupinu inosilikátů s dvojčlánkovými řetězci tetraedrů, která se podle krystalové souměrnosti dělí takto:

1) klinopyroxeny s pěti řadami (klinoenstatitová, diopsidová, jadeitová, augitová a spodumenová)

2) ortopyroxeny s řadou enstatitovou (izomorfní směsi MgSiO3 a FeSiO3, někdy s menšími podíly Mn, bez Ca a Al)

Ortopyroxeny vznikají z klinopyroxenů zdvojčatěním prostorové mřížky podle (100). Je také známo orientované prorůstání jednoklonných a kosočtverečných pyroxenů. Obě skupiny jsou mnohými vlastnostmi velmi příbuzné. Chemicky jde nezřídka o jednoduché metasilikáty dvojmocných prvků, k nimž někdy přistupují také Al a Ti.

Hlavním poznávacím znakem pyroxenů je kromě krystalového tvaru úhel štěpných trhlin podle {110} o velikosti 87o30Ý. Jejich štěpnost je však méně dokonalá než u amfibolů. Mají poměrně silný lom světla, střední dvojlom a obyčejně jen slabý pleochroismus. T=5-6, h=3-4.

K nejdůležitějším klinopyroxenům patří: diopsid, hedenbergit, jadeit, egirín, augit, fassait a spodumen, k hlavním zástupcům ortopyroxenů patří enstatit, bronzit a hypersten. Název z řečtiny.


klasifikace - Strunz (

Najdete v nabídce internetových obchodůpyroxenyLOKALITY

V přírodě vznikly hlavě vykrystalizováním z magmatu, také z hydrotermálních roztoků a pneumatolyticky.
Pyroxeny jsou důležitými součástmi hornin, často jsou charakteristické pro horniny magmatické, jiné zase pro krystalické břidlice, nebo pro kontaktní horniny.
Poměrně vzácně se vyskytují narostlé na stěnách trhlin v horninách.
Vyskytují se zvláště v gabrech, noritech a v horninách olivinických, obyčejně augity v diabasech a čedičích, akmit a egirín ve znělcích, diopsidy v horninách bohatších kysličníkem křemičitým a s hedenbergitem a jeffersonitem v takzvaných skarnech, spodumen je typický pro pegmatity bohaté lithiem.
Alkalické pyroxeny jsou typické pro horniny nefelinické a leucitické, jadeit je obsažen v metamorfovaných zásaditých horninách.
diopsid je velmi hojný v kontaktních vápencích.


pyroxenyLITERATURA

(1) Svoboda a kol.(1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 2.sv., Academia Praha, s.305.
(2) Ježek (1932): Mineralogie, nákl. ústř. nakl. a knih. učitel. českosl., Praha, s.986-987.
(3) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.436.a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t ť u v w x y z ž

Reklama

MINERÁL.CZ
©1999-0 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email